Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами
Факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами
 www.pf-diit.com.ua
  International Versions
  Russian
  ChineseChinese
  EnglishEnglish
  WEB-мастеру
  Обмен ссылками
  Фотогалерея
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна

открыть счет форекс При заключении сделки оговаривается только один параметр (цена или премия). Все остальные параметры стандартны, то есть определены в спецификации. Спецификации контрактов на драгоценные металлы: золото, серебро, медь, палладий, платину.

Астрономический портал Украины

bigmir)net TOP 100
Днепропетровск - каталог сайтов


Абитуриентам - Информация о приёме
Інформація про прийом у 2009 році

 

Міністерство транспорту та зв’язку України

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

імені академіка В.Лазаряна

Затверджено наказом ректора

“ Про затвердження Правил прийому до університету у 2009 році”

№ 589 від 28.10.2008 р.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

до Дніпропетровського національного  університету

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

у 2009 році

 

 

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна акредитований за ІV рівнем (сертифікат про акредитацію РД-ІV № 048502), має ліцензію №363638 серія АВ від 11.12.2007 р. на право надання освітніх послуг з підготовки фахівців за напрямами, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 1719 від 13.12.2006 року (перелік – 2006) та спеціальностями, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 507 від 24.05.1997 року (перелік -1997).

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. До Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Прийом до університету здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та за спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.

Під час прийому університет забезпечує дотримання прав громадян на освіту, встановлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників.

1.2. Зарахування до університету здійснюється на конкурсній основі. До участі у конкурсі щодо зарахування на перший курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

Конкурсний відбір при зарахуванні на перший курс навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами бакалаврів здійснюється за оцінками сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (крім випадків, передбачених пунктом 4.3 цих Правил). Сертифікати з оцінками нижче 124 балів (за шкалою від 100 до 200 балів) приймальною комісією не приймаються.

1.3. Предмети, з яких приймаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти при вступі на перший курс навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів:

математика (профільний), українська мова та література – при вступі на всі напрями крім напряму “Філологія”;

іноземна мова (профільний), українська мова та література – при вступі на  напрям “Філологія”. 

1.4. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів „Спеціаліст та Магістр” здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст”.

1.5. Форми навчання  в університеті: денна, заочна, екстернат.

1.6. Громадяни України мають право на безоплатну освіту в університеті незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин. Їм гарантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.

1.7. Обмеження щодо прийому на напрями підготовки та спеціальності, які пов’язані з рухом поїздів, здійснюється за медичними показниками.  При подачі документів на денну форму навчання на такі напрями та спеціальності вступники проходять додаткову медичну комісію (відповідно до пункту 1.21 цих Правил).

1.8.  Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (із змінами), постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 р. № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” (із змінами) та від 05.08.98 р. № 1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”, Указом Президента України від 03.06.94 № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Бєларусь і адміністративними одиницями Республіки Молдова”.

Згідно із Законом України “Про вищу освіту” (пункт 2 статті 4), іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад з предмету, який є профільним при вступі на обраний вступником напрям підготовки.

При прийнятті на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра  осіб, які подають документ про здобутий в іноземних державах освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

1.9. На перший курс кафедри військової підготовки Держспецтрансслужби приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, виявили бажання служити у Держспецтрансслужбі та органах військових сполучень Міністерства оборони України, відповідають вимогам Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” та Указу Президента України № 1053/2001 від 07.11.2001 р. “Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців”.

На військові спеціальності обмеження щодо прийому здійснюється за медичними показниками та статтю. Вступники на кафедру військової підготовки Держспецтрансслужби проходять обов’язковий медичний огляд військово-лікарською комісією.

1.10.  Фінансування підготовки фахівців в університеті здійснюється:

 – за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

 – за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

 – за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

1.11. Обсяги прийому на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра, спеціаліста та магістра за рахунок видатків Державного бюджету визначаються щорічно Міністерством транспорту та зв’язку України з урахуванням видатків Державного бюджету.

Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої університету квоти.

Кількість місць для прийому на перший і старші курси за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) з оплатою вартості навчання на договірній основі встановлюється в межах ліцензії на здійснення освітньої діяльності.

1.12.  З метою вирішення кадрових проблем регіонів при вступі до університету організовується цільовий прийом:

– відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (із змінами) особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами залізничного транспорту, зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками не нижче 124 балів (за шкалою від 100 до 200 балів);

– на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості” (із змінами) при вступі до університету передбачається квотування місць для підготовки фахівців із числа сільської молоді у межах державного замовлення.

Квоту місць для цільового прийому на поточний навчальний рік визначає Міністерство транспорту та зв’язку України. Ця квота може складати до 50% обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму (спеціальності).

1.13. Випускники технікумів, які вступають до університету на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідного напряму, приймаються на навчання із скороченим терміном.

Прийом до університету на денну форму навчання із скороченим терміном на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за системою “Технікум-університет”. Випускники технікумів зараховуються до університету на відповідний напрям підготовки на конкурсній основі за результатами фахового вступного випробування.

1.14. До Інституту післядипломної освіти (ІПО) приймаються особи, зазначені в пункті 1.1, які виявили бажання здобути другу вищу освіту. Прийом до ІПО здійснюється для підготовки та перепідготовки (отримання другої вищої освіти) фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Бакалавр" та "Спеціаліст".

1.15. Організацію прийому до університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію, затвердженим ректором університету.

1.16. Для проведення вступних випробувань та співбесід для окремих категорій вступників, зазначених в пунктах 4.3, 4.8 цих правилах, створюються предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесіди.

Для проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст створюються атестаційні комісії. Склад предметних екзаменаційних і атестаційних комісій, а також комісій для проведення співбесіди затверджується ректором університету.

1.17. Організацію прийому на військові спеціальності кафедри військової підготовки Держспецтрансслужби здійснює відбіркова комісія, склад якої затверджується ректором університету. Відбіркова комісія у своїй роботі керується чинним законодавством України, Інструкцією про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, яка затверджена наказом Міністра оборони України № 152 від 14.04.1998 р. (із змінами), а також цими Правилами прийому. Відбіркова комісія проводить обов’язкове психологічне обстеження вступників та оцінку рівня їх фізичної підготовки.

Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку військової направленості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності навчатися. Максимальна оцінка індивідуальних психологічних якостей становить 70 балів. Вступники, у яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 35 балів не допускаються до подальшої участі у конкурсі на військові спеціальності.

Оцінка рівня фізичної підготовки вступників визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом одного дня. Для виконання вправ надається одна спроба. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки не дозволяється. Рівень фізичної підготовки оцінюється як “залік” або “незалік”. Для отримання оцінки “залік” вступнику слід набрати суму не менше 70 балів
(з трьох вправ) згідно з таблицею нарахування балів. У разі отримання оцінки
незалік вступник не допускається до подальшої участі у конкурсі на військові спеціальності.

1.18. Для організації прийому у відокремлених структурних підрозділах університету: Львівській філії та Одеському навчально-методично-науковому центрі створюються окремі відбіркові комісії, які діють відповідно до цих Правил прийому.

1.19. Повноваження функціональних підрозділів приймальної комісії: предметних екзаменаційних, атестаційних, відбіркових комісій, а також комісій по проведенню співбесіди визначаються відповідно до положення про приймальну комісію, затвердженого ректором університету.

1.20. Перелік напрямів підготовки та спеціальностей, за якими університет оголошує прийом документів відповідно до наявної ліцензії:

Напрям підготовки

(за переліком 2006 року)

Спеціальність
(за переліком 1997 року)

Денна форма навчання

6.060101 Будівництво
Мости і транспортні тунелі
Промислове і цивільне будівництво

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Електротехнічні  системи електроспоживання

6.050702 Електромеханіка

Електричний  транспорт

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

6.050601 Теплоенергетика

Теплоенергетика

6.070105 Залізничний транспорт

Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (вагони)

Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (локомотиви)

Залізничні  споруди та колійне господарство

6.050503 Машинобудування

Підйомно-транспортні,  будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

6.070101  Транспортні технології

(залізничний транспорт)

Організація  перевезень і управління на залізничному транспорті

Транспортні системи

6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматика та автоматизація на транспорті

6.060103 Гідротехніка (водні ресурси)

Водопостачання  та водовідведення

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Екологія  та охорона навколишнього середовища

6.030509 Облік і аудит

Облік  і аудит

6.030508 Фінанси і кредит

Фінанси

6.030502 Економічна кібернетика

Економічна  кібернетика

6.030601 Менеджмент

Менеджмент організацій

6.020303 Філологія

Переклад

6.050103 Програмна інженерія

Програмне  забезпечення автоматизованих систем

6.050102 Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерні   системи   та   мережі

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Захист інформації в комп’ютерних  системах та мережах

Специфічні категорії

Інтелектуальна власність (друга вища освіта)

Скорочена програма  денної  форми  навчання

6.060101 Будівництво

Мости  і транспортні тунелі

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Електротехнічні  системи електроспоживання

6.050702 Електромеханіка

Електричний  транспорт

6.070105 Залізничний транспорт

Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (вагони)

Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (локомотиви)

Залізничні  споруди та колійне господарство

6.050503 Машинобудування

Підйомно-транспортні,  будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

6.070101 Транспортні технології

(залізничний транспорт)

Організація перевезень і управління  на залізничному транспорті

6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматика та автоматизація на транспорті

Військові спеціальності денної форми навчання

6.060101 Будівництво

Мости і транспортні тунелі

6.050503  Машинобудування

Підйомно-транспортні,  будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

6.070101  Транспортні технології

(залізничний транспорт)

Організація перевезень і управління  на залізничному транспорті

6.070105 Залізничний транспорт

Залізничні споруди та колійне господарство

Заочна форма навчання

6.060101 Будівництво
Мости і транспортні тунелі
Промислове і цивільне будівництво

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Електротехнічні  системи електроспоживання

6.050702  Електромеханіка

Електричний  транспорт

6.050601  Теплоенергетика

Теплоенергетика

6.070105 Залізничний транспорт

Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (вагони)

Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (локомотиви)

Залізничні  споруди та колійне господарство

6.050503 Машинобудування

Підйомно-транспортні,  будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

6.070101  Транспортні технології

(залізничний транспорт)

Організація  перевезень і управління на залізничному транспорті

6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматика та автоматизація на транспорті

6.060103 Гідротехніка (водні ресурси)

Водопостачання  та водовідведення

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Екологія  та охорона навколишнього середовища

6.030509 Облік і аудит

Облік  і аудит

6.030508 Фінанси і кредит

Фінанси

6.030502 Економічна кібернетика

Економічна  кібернетика

6.030601 Менеджмент

Менеджмент організацій

Специфічні категорії

Інтелектуальна власність (друга вища освіта)

Скорочена програма заочної форми навчання

6.060101 Будівництво
Мости і транспортні тунелі
Промислове і цивільне будівництво

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Електротехнічні  системи електроспоживання

6.050702 Електромеханіка

Електричний  транспорт

6.050601 Теплоенергетика

Теплоенергетика

6.070105 Залізничний транспорт

Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (вагони)

Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (локомотиви)

Залізничні споруди та колійне господарство

6.050503 Машинобудування

Підйомно-транспортні,  будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

6.070101 Транспортні технології

(залізничний транспорт)

Організація  перевезень і управління на залізничному транспорті

6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматика та автоматизація на транспорті

6.060103 Гідротехніка (водні ресурси)

Водопостачання та водовідведення

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Екологія  та охорона навколишнього середовища

6.030509 Облік і аудит

Облік  і аудит

6.030508 Фінанси і кредит

Фінанси

6.030502 Економічна кібернетика

Економічна  кібернетика

6.030601 Менеджмент

Менеджмент організацій

1.21.  Додаткову медичну комісію в поліклініці університету проходять вступники на денну форму навчання при подачі документів на напрями підготовки та спеціальності, які пов’язані з рухом поїздів, а саме:

Напрям підготовки
Спеціальність
6.060101 Будівництво
Мости і транспортні тунелі

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Електротехнічні  системи електроспоживання

6.050702  Електромеханіка

Електричний  транспорт

6.070105 Залізничний транспорт

Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (вагони)

Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (локомотиви)

Залізничні  споруди та колійне господарство

6.070101 Транспортні технології

(залізничний транспорт)

Організація  перевезень і управління на залізничному транспорті

Транспортні системи

6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматика та автоматизація на транспорті

2. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ

2.1. Терміни прийому документів :

для вступу на денну та заочну форми на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра – з 29 червня до 29 липня;

– для вступу на денну та заочну форму на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра – з 29 червня до 20 липня;

– для вступу до Інституту післядипломної освіти – з 29 червня до 30 серпня.

Вступники з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити до кафедри військової підготовки Держспецтрансслужби, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання в період з 1 січня до 1 червня року вступу. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня року вступу. Університет проводить прийом документів від цієї категорії вступників до 19 липня.

2.2. Вступники подають особисто заяву про вступ до університету, в якій зазначають напрям підготовки, обрану спеціальність, форму навчання та джерело фінансування навчання.

2.3. До заяви вступник обов’язково додає:

документ державного зразка про повну загальну середню освіту з додатком (оригінали або завірені копії);

документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень у вищому навчальному закладі І-ІІ рівня акредитації (за умови вступу на навчання із скороченим терміном підготовки) і додаток до нього (оригінали або завірені копії);

сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) з математики (для вступників на напрям “Філологія” – з іноземної мови), а також з української мови та літератури;

медичні довідки за формами 086-о та 063 (оригінали або їх завірені копії);

8 фотокарток (6 фотокарток для заочної форми навчання) розміром 3x4 см;

– ксерокопію довідки про ідентифікаційний номер (для денної форми навчання);

– ксерокопію першої та другої сторінки паспорта.

Вступники, які закінчили навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації на базі 11 класів загальноосвітньої середньої школи, до диплома про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень додають атестат з додатком про повну загальну середню освіту (оригінали або завірені копії).

Ксерокопії документів про повну загальну середню освіту, про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень з додатками, а також ксерокопії сертифікатів завіряються за оригіналами приймальною комісією університету або в установленому порядку.

2.4. За власним бажанням  вступник подає до приймальної комісії у терміни, визначені у пункті 2.1:

– документи, що дають право на пільги при зарахуванні, встановлені законодавством України;

– цільовий договір на підготовку фахівця;

– цільове направлення від залізниці;

витяг з трудової книжки для підтвердження стажу роботи вступника за фахом (для заочної форми навчання).

2.5. Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту з оригіналом додатку, оригінали сертифікатів та оригінал медичної довідки за формою 086-о (при поданні їх копій) вступник пред’являє особисто.

2.6. Особи, які вступають до університету на місця державного замовлення на умовах цільового прийому (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1159 від 29.06.99 р. “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”), обов’язково додають цільове направлення за підписом заступника керівника залізниці з кадрів і соціальних питань.

2.7. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або декількох напрямів підготовки (спеціальностей) в університеті, у п’ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, подають до приймальної комісії університету оригінали документа про освіту, медичної довідки та сертифікатів.

2.8. Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали до приймальної комісії оригіналів документа про освіту, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, втрачають право на участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на місця державного замовлення, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

2.9. При вступі абітурієнта для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями  оригінал документа про освіту державного зразка зберігається у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання. Зарахування таких вступників на навчання на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, здійснюється за завіреною копією документа про освіту державного зразка, копіями сертифікатів та медичної довідки, а також за відповідною довідкою вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів.

2.10. Іноземці подають до приймальної комісії університету:

– анкету встановленого зразка;

– копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

– документ про відсутність ВІЛ - інфекції;

– медичний сертифікат про стан здоров’я та довідку про відсутність захворювання на туберкульоз, які засвідчені офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

– страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;

– копію документа про народження;

– 6 фотокарток розміром 4х6 см;

– зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Всі документи іноземців в обов’язковому порядку повинні бути перекладені на українську мову і завірені відповідно до законів країни видачі. Прийом документів у іноземців здійснює відбіркова комісія факультету „Довузівська підготовка та робота з іноземними студентами”.

 

3.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ  ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

3.1. Вступні випробування проводяться для окремих категорій вступників, зазначених в цих правилах.

Розклад вступних випробувань затверджується головою приймальної комісії і письмово оголошується не пізніше як за 10 днів до їх початку. Перенесення дати та часу проведення вступних випробувань в університеті за заявами вступників не проводиться.

Особи, які без поважних причин не з’явилися у зазначений за розкладом час на вступні випробування, а також ті, знання яких було оцінено нижче 124 балів (за шкалою від 100 до 200 балів), та ті, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в конкурсі не допускаються.

3.2. На всі напрями підготовки та спеціальності вступні випробування проводяться в письмовій формі. Результати всіх вступних випробувань  оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Позитивними вважаються оцінки – від 124 до 200 балів.

3.3. При вступі до університету передбачені наступні форми вступних випробувань:

– співбесіда;

– вступні випробування із загальноосвітніх предметів;

– фахове вступне випробування.

3.4. Співбесіда проводиться для окремої категорії вступників, зазначених у пункті 4.8 цих правил. При вступі на перший курс співбесіда проводиться з математики (на напрям “Філологія” – з іноземної мови), а також з української мови та літератури. Програма співбесіди затверджується ректором університету та відповідає програмам зовнішнього незалежного оцінювання. Термін проведення співбесіди визначається приймальною комісією. При вступі на навчання до Інституту післядипломної освіти співбесіда за фахом проводиться фаховою атестаційною комісією ІПО.

Результати співбесіди затверджуються на засіданні приймальної комісії.

3.5. Вступні випробування із загальноосвітніх предметів проводяться за тестовими технологіями для окремої категорії вступників (відповідно до пункту 4.3). Вступники на всі напрями підготовки крім “Філологія” складають вступні випробування з математики, української мови та літератури. Вступники на напрям підготовки “Філологія” складають випробування з іноземної мови, української мови та літератури. Для осіб, які не вивчали української мови (не атестовані), приймальна комісія проводе вступне випробування з російської мови. Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів відповідають програмам зовнішнього незалежного оцінювання.

Вступні випробування проводяться з 30 липня20 липня – на військові спеціальності) за розкладом, затвердженим головою приймальної комісії.

3.6. Фахове вступне випробування проводиться з предметів фахового спрямування для осіб, які поступають до університету на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки „Спеціаліст” та „Магістр” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”, а також для осіб, які поступають до університету на скорочену форму навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „Молодший спеціаліст”. Розклад фахових вступних випробувань затверджується головою приймальної комісії.

3.7. Апеляція вступника щодо оцінки, одержаної на вступному випробуванні, подається особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів. Апеляція розглядається, як правило, в присутності вступника на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання за розкладом, який встановлюється приймальною комісією.

 

 

4.  ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ДО УНІВЕРСИТЕТУ

4.1. Терміни зарахування:

– не пізніше 1 серпня – на місця державного замовлення військових спеціальностей;

– не пізніше 10 серпня – для навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра денної форми;

– не пізніше ніж через 10 днів після закінчення конкурсу для навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра заочної форми;

– не пізніше 5 серпня – для навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра;

Терміни зарахування до Інституту післядипломної освіти можуть бути продовжені за рішенням приймальної комісії університету.

4.2. Конкурсний відбір вступників щодо зарахування до університету здійснюється приймальною комісією за сумою балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або за сумою балів, отриманою на вступних випробуваннях (для окремої категорії вступників).

Конкурс для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра денної та заочної форми проводиться з 30 липня 20 липня – для вступу на військові спеціальності).

За підсумками конкурсного відбору приймальна комісія згідно із графіком роботи оголошує списки рекомендованих до зарахування на навчання. Зарахування на навчання на місця державного замовлення відбувається в п’ятиденний термін після оголошення таких списків.

Зараховуються до університету особи із списку рекомендованих, які подали до приймальної комісії оригінали документа про освіту, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

4.3. Окрема категорія вступників з числа громадян України, які здобули повну загальну середню освіту за межами України, військовослужбовців Збройних Сил України, інших  утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та державної спеціальної служби транспорту, звільнених з військової служби в рік вступу до університету, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір – з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань.

До окремої категорії також відносяться особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп, діти-інваліди), яким не протипоказане навчання за обраним напрямом підготовки. Такі вступники за бажанням беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір – з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань.

4.4.  Зараховуються за загальним конкурсом на місця держзамовлення та місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб денної та заочної форм навчання відповідно до сумарної кількості балів вступники, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних предметів або успішно витримали вступні випробування (для окремої категорії вступників).

4.5. Особи, які подали заяви для вступу на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб та оформили договір на фінансування їх підготовки, в тому числі особи, які не пройшли за конкурсом на місця держзамовлення, зараховуються за конкурсом на місця позабюджетного фінансування в межах ліцензованого обсягу прийому.

4.6. Без участі в конкурсі, за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками не нижче 124 балів (за шкалою від 100 до 200 балів), зараховуються:

– учасники міжнародних олімпіад з предмету, який є профільним для обраного вступником напряму підготовки;

– призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, призери ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України з предмету, який є профільним для обраного вступником напряму підготовки.

Якщо число поданих заяв від учасників міжнародних олімпіад, призерів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України на певний напрям підготовки перевищує 50% від обсягу державного замовлення, доведеного університету на цей напрям підготовки, зарахування за рішенням приймальної комісії проводиться за сумою балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

4.7. Дія пункту 4.6 стосовно учасників та призерів олімпіад і конкурсів поширюється відповідно тільки на учасників та призерів олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у поточному навчальному році в 11-х, 12-х класах старшої школи.

4.8.  За результатами співбесіди за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками не нижче 124 балів (за шкалою від 100 до 200 балів), зараховуються особи, яким законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (зі змінами) надане таке право.

За результатами співбесіди зараховуються також іноземці та вступники до Інституту післядипломної освіти.

4.9. Зараховуються на місця державного замовлення денної скороченої форми навчання на конкурсній основі за результатами фахового вступного випробування випускники технікумів, що входять до комплексу “Технікум - університет”. Квота прийому для цієї категорії вступників встановлюється приймальною комісією окремо для кожного напряму підготовки. Зазначені вище вступники зараховуються до університету при умові подання до приймальної комісії оригіналів всіх документів в термін
до 29 липня.

4.10. Зараховуються на заочну скорочену форму навчання на конкурсній основі за результатами фахового вступного випробування випускники технікумів за умови вступу на відповідний напрям та навчання за інтегрованими навчальними планами. Рішення про зарахування цієї категорії вступників приймається приймальною комісією університету поетапно з урахуванням квот, які виділяються для кожного напряму і затверджуються на засіданні приймальної комісії. 

4.11. За окремим конкурсом відповідно до суми балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або суми балів, отриманих на вступних випробуваннях (відповідно до пункту 4.3), зараховуються на перший курс денної та заочної форми навчання :

– на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості” (із змінами);

- на перший курс заочної форми навчання особи, які мають стаж роботи за фахом не менше року (стаж роботи враховується станом на 1 вересня року вступу);

- на місця, що визначаються відповідним щорічним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України при вступі на військові спеціальності кафедри військової підготовки Держспецтрансслужби.

Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

4.12. Особи, які вступають до університету на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки „Спеціаліст” та „Магістр” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” або „Спеціаліст”, отриманого в цьому університеті, зараховуються за результатами фахових вступних випробувань за конкурсом на підставі загального рейтингу, який розраховується як сума балів, набраних на фаховому вступному випробуванні (за шкалою від 100 до 200 балів), та рейтингових балів (за 100-бальною шкалою), які отримані при навчанні в університеті. За окремим конкурсом на заочну форму навчання за освітньо-професійними програмами підготовки „Спеціаліст” та „Магістр” зараховуються особи, які мають стаж роботи за фахом не менше року.

Особи, які поступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки „Спеціаліст” та „Магістр” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” або „Спеціаліст”, отриманого в іншому навчальному закладі, приймають участь в загальному конкурсі за рейтингом, який розраховується як сума балів, набраних на фаховому вступному випробуванні (за шкалою від 100 до 200 балів), та балів, розрахованих по оцінках додатку до диплому бакалавра (спеціаліста). Середній бал з додатку до диплома (за національною шкалою) переводиться в 100-бальну шкалу, яка прийнята в університеті відповідно до наказу МОН № 48 від 23.01.04 р.

4.13.  Поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні оцінок на вступних випробуваннях відповідно до пункту 4.3) не нижче 124 балів (за шкалою від 100 до 200 балів) зараховуються:

– особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;

– діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років;

– інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);

– особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

– члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька”, згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року № 6 “Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників”;

– особи, яким Законом України “Про підвищення престижності шахтарської праці” надане таке право”.

У разі, якщо вступнику, який претендує на зарахування поза конкурсом як дитина, виповнюється 18 років у році вступу (для осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 23 роки), право на пільги враховується на дату проведення конкурсу.

4.14. При умові рівності суми конкурсних балів переважне право на зарахування мають особи в такому порядку:

– особи, яким Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (із змінами) надане таке право;

– особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про  додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”;

– особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 “Про  рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році”;

– особи, яким Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” надане таке право при вступі на військові спеціальності;

– випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю;

– особи, які проживають на території населеного пункту, якому в установленому порядку надано статус гірського;

– особи, які мають більший стаж роботи за обраною спеціальністю (для заочної форми навчання);

– випускники вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які отримали диплом з відзнакою;

– випускники системи довузівської підготовки університету;

– особи, які мають цільовий договір на підготовку фахівця з вищою освітою;

– особи, які мають більш високий конкурсний бал з профільного предмета;

– особи, які мають в документі про середню освіту більш високий бал з фізики;

– особи, які мають більш високий середній бал документа про середню освіту.

4.15. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.95 р. № 340 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.01.96 р. за № 1/1026.

4.16. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з університету. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування) до університету чи іншого вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації і не пройшли за конкурсом на навчання.

5. ДОДАТКОВІ УМОВИ

5.1. Роботи вступників, які не зараховані до університету, зберігаються один рік, а потім знищуються в установленому порядку. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних випробувань, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

5.2. Вступники, які не були зараховані до університету, зобов’язані забрати з приймальної комісії свої документи в термін до 15 вересня.

5.3. Усі питання, які пов’язані з прийомом до університету, вирішуються приймальною комісією.

 

 

 

Розглянуто та затверджено на засіданні приймальної комісії університету,
протокол № 1 від 28.10.2008. 

Відповідальний секретар

приймальної комісії К.В. Гончаров

Главная | Новости | Школа-лицей | Абитуриентам | Иностранным студентам | Подготовительные курсы | Паспортно-визовая служба | Олимпиада | Поиск | Координаты | Chinese | English
Monday, 17 Jun 2019


Все упомянутые здесь названия и торговые марки являются собственностью их владельцев.
WebDesign © 2004-2019