Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами
Факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами
 www.pf-diit.com.ua
  International Versions
  Russian
  ChineseChinese
  EnglishEnglish
  WEB-мастеру
  Обмен ссылками
  Фотогалерея
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна

Смотреть Новые Фильмы Онлайн, мелодрамы онлайн, фантастика онлайн, боевики онлайн.. Объявился враг, который мечтает только об одном: о троне и всевластии. Он готов на все, чтобы получить вожделенную корону. Весь мир находится в опасности.

Астрономический портал Украины

bigmir)net TOP 100
Днепропетровск - каталог сайтов


Абитуриентам - Правила приема
Общие положения (2003)

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Абитуриентам ВИТЯГ З ПРАВИЛ ПРИЙОМУ У 2003 РОЦІ

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна акредитований за ІV рівнем і має ліцензію № 233247 серія АА від 13.03.2002 р. на право надання освітніх послуг з підготовки фахівців за напрямами і спеціальностями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 р. № 507 «Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями».

1. УМОВИ I ПОРЯДОК ПРИЙОМУ

1.1. До Дніпропетровського національного університету заліз-ничного транспорту імені академіка В. Лазаряна приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України.

1.2. На перший курс приймаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту. На перший і наступні курси приймаються особи, які мають диплом державного зразка про неповну вищу освіту, або академічну довідку встановленого зразка про незакінчену вищу освіту або диплом державного зразка про завершену вищу освіту різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Університет зараховує на перший курс осіб, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», на місця державного замовлення, для продовження в установленому порядку навчання за освітньо-професійними програмами із скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня – «бакалавр» за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню, і навчання за узгодженими навчальними планами. Зміст та нормативний термін навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначається державними стандартами.

1.4. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України «Про правовий статус іноземців», Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» та «Положенням про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98 № 1238, Указом Президента України від 25.03.94 № 112/94 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської федерації».

1.5. Усі громадяни України, які вступають до університету, користуються рівними правами незалежно від статі, раси, національної належності, соціального та майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин. Громадянам України гарантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти за кошти державного бюджету, якщо вищу освіту на цих умовах громадянин здобуває вперше. Зазначені гарантії поширюються також на громадян України, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові та посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією. Такі особи до заяви додають довідку медико-соціальної експертної комісії.

На військові спеціальності та ті, що пов’язані з рухом поїздів, тяжкими умовами праці, обмеження щодо прийому здійснюється за медичними показниками та статтю.

На навчання без відриву від виробництва першочергово приймаються особи, які мають стаж роботи за фахом не менше року.

1.11. Прийом документів проводиться:

 • на денну форму навчання – з 17 червня до 08 липня;
 • на заочну форму навчання – з 17 червня до 19 липня;
 • на екстернат – з 17 червня до 30 серпня.

  Особові справи вступників на військові спеціальності подаються до відбіркової комісії військової кафедри у термін з 01 березня до 20 червня.

  На навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб прийом документів на денну форму продовжується до 22 серпня, а на заочну форму продовжується до 09 вересня. Термін прийому документів на навчання на заочну форму за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб та екстернат може бути продовжений за рішенням приймальної комісії.

  1.12. Вступники подають особисто заяву про вступ до університету, в якій зазначають напрям підготовки та обрану спеціальність, форму навчання та фінансування.

  До заяви вступники додають:

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту за особистим вибором – оригінал або його завірену у встановленому порядку ксерокопію (при цьому ксерокопія приймається при наявності оригіналу);
 • документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень за умови вступу на навчання із скороченим терміном підготовки;
 • 8 фотокарток розміром 3x4 см;
 • медичну довідку за формою 086-У;
 • документи, що дають право на пільги, встановлені законодавством України;
 • копія довідки про ідентифікаційний номер (для денної форми навчання).

  Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту (у разі подання його завіреної ксерокопії) вступник пред’являє особисто.

  Особи, які подали копію документа про освіту, у п’ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, зобов’язані подати оригінал документа про освіту до приймальної комісії університету. Оригінал документа про освіту зберігається в університеті протягом усього терміну навчання.

  Особи, які в п’ятиденний термін не подали оригінал документа про освіту до університету, не зараховуються на місця державного замовлення, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

  1.13. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості» при вступі до університету передбачається квотування місць для підготовки фахівців із числа сільської молоді у межах державного замовлення.

  2. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

  2.1. Денна форма навчання

  2.1.1. На всі напрями підготовки та спеціальності вступні випробування при прийомі на перший курс проводяться із загальноосвітніх дисциплін і відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

  При прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр», а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки програми вступних випробувань визначає приймальна комісія університету.

  2.1.2. Вступні випробування (незалежно від джерел фінансування навчання) проводяться у вигляді:

 • співбесіди;
 • тестування;
 • тестування-співбесіди;
 • письмових екзаменів.

  Співбесіда проводиться з математики, фізики, української мови на засіданні приймальної комісії. Термін проведення співбесіди з іноземцями визначається рішенням приймальної комісії.

  Тестування проводиться з математики, фізики, української мови за умови вступу на технічні спеціальності та з математики й української мови за умови вступу на економічні спеціальності та спеціальність «Прикладна математика». Результати тестування оцінюються за 15-ти бальною системою і складається з суми балів з математики (5), фізики (5), української мови (5) при вступі на технічні спеціальності або з суми балів з математики (10) та української мови (5) – при вступі на економічні спеціальності та спеціальність «Прикладна математика».

  Письмові екзамени вступники складають за двома дисциплінами: математика та українська мова (диктант). Для осіб, які не атестовані з української мови, встановлюється диктант з російської мови. Екзамени оцінюються за чотирьохбальною системою («2» – незадовільно, «3» – задовільно, «4» – добре, «5» – відмінно). Позитивними оцінками є «3», «4», «5». Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки розглядається апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

  2.1.3. Особи, які вступають на військові спеціальності, складають вступні випробування з урахуванням специфіки умов прийому до вищих військових навчальних закладів України у вигляді:

 • тест з іноземної мови;
 • оцінка індивідуальних психологічних якостей;
 • оцінка рівня фізичної підготовки;
 • письмові екзамени (п. 2.1.2).

  Тест з іноземної мови, оцінка індивідуальних психологічних якостей та рівня фізичної підготовки проводиться відбірковою комісією військової кафедри і оцінюються за двобальною системою: «зараховано», «не зараховано».

  2.1.4. Зараховуються до університету без вступних випробувань:

  а) учасники міжнародних та призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки;

  б) переможці Всеукраїнської універсіади «Інтелектуал – XXI століття», яким Фонд інтелектуальної співпраці «Україна – XXI століття» буде надавати гранти на навчання та стипендії;

  в) переможці Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності та Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки.

  2.1.5. За результатами співбесіди до університету зараховуються:

  а) особи, яким законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», в редакції Закону України від 19.12.91, із змінами та доповненнями від 01.07.92 та 06.06.1996 надані такі права;

  б) переможці Інтернет-олімпіади, яка проводилась універ-ситетом (...) у разі вступу на спеціальності: мости і транспортні тунелі; електротехнічні системи електроспоживання; електромеханічні системи автоматизації та електропривод; електричний транспорт; теплоенергетика; рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту; підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання; організація перевезень і управління на залізничному транспорті; автоматика та автоматизація на транспорті; транспортні системи; залізничні споруди та колійне господарство; промислове та цивільне будівництво; водопостачання та водовідведення; екологія та охорона навколишнього середовища; програмне забезпечення автоматизованих систем; комп’ютерні системи та мережі; прикладна математика (математичне моделювання);

  в) іноземці.

  2.1.6. Дія пункту 2.1.4. поширюється тільки на учасників (призерів) олімпіад, які проводилися Міністерством освіти і науки України і які під час проведення олімпіад навчались у 2002/2003 навчальному році в 11(12)-х класах старшої школи та на випускних курсах професійних навчально-виховних закладів під час вступу до вищих навчальних закладів на базі загальної середньої освіти.

  2.1.7. При вступі на місця державного замовлення для випускників поточного року технікумів, які входять до навчального комплексу на базі університету, для продовження навчання за освітньо-професійними програмами зі скороченим терміном підготовки фахівців встановлюється вступне випробування у формі тестування-співбесіди на такі спеціальності: мости і транспортні тунелі; електротехнічні системи електроспоживання; електричний транспорт; рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (локомотиви); рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (вагони); підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання; організація перевезень і управління на залізничному транспорті; автоматика та автоматизація на транспорті; залізничні споруди та колійне господарство, промислове і цивільне будівництво.

  Випускники технікумів, які вступають по комплексу «Технікум–університет» повинні мати направлення технікуму на навчання в університеті.

  2.1.8. На навчання за кошти фізичних або юридичних осіб приймаються всі категорії абітурієнтів на будь-яку спеціальність за результатами тестування, тестування-співбесіди або письмових екзаменів.

  При вступі на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб абітурієнт може брати участь у декількох вступних випробуваннях. При участі у декількох вступних випробуваннях абітурієнти письмово заявляють про те, з якими результатами вони будуть брати участь у конкурсі.

  У конкурсі беруть участь абітурієнти, які отримали позитивні оцінки на вступних випробуваннях. Сума балів, отриманих на письмових екзаменах за 4-ри бальною системою, до участі у конкурсі на платні місця приймається з коефіцієнтом підвищення 1,5.

  2.1.9. Випускники старшої школи, які нагороджені золотою, срібною медаллю та випускники вищих навчальних закладів 1–2 рівнів акредитації та професійних навчально-виховних закладів (на базі основної школи), які отримали дипломи з відзнакою, складають один екзамен з математики. У разі, якщо вони одержали оцінку «п’ять», то від складання наступного екзамену такі вступники звільняються і зараховуються до університету. В іншому випадку – складають вступний екзамен з української мови у формі диктанту.

  2.1.10. Вступникам, які є випускниками підготовчих курсів університету, центрів довузівської підготовки або технічного ліцею при університеті та вступають на місця держзамовлення на всі спеціальності, крім «Облік і аудит», «Менеджмент організацій», «Економічна кібернетика», «Прикладна математика», можуть зараховуватися як вступні, результати їх попередніх екзаменів з математики та української мови, які проводилися за участю членів екзаменаційних комісій університету в травні року вступу.

  Заяву про зарахування випускних балів у якості вступних абітурієнти подають особисто у терміни, які визначені для подачі документів.

  2.1.11. Вступники, які є випускниками підготовчих курсів університету, Центрів довузівської підготовки або технічного ліцею при університеті та вступають на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, можуть зараховувати як вступні на всі спеціальності, результати їх попередніх екзаменів з математики та української мови, що проводилися за участю членів екзаменаційних комісій університету в травні року вступу.

  2.1.12. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, або одержали незадовільну оцінку, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

  2.2. Заочна форма навчання

  2.2.1. На всі напрями підготовки та спеціальності вступні випробування при прийомі на перший курс проводяться із загальноосвітніх дисциплін і відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

  При прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр», а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки та на підготовку, перепідготовку, спеціалізацію, стажування та розширення профілю (підвищення кваліфікації) фахівців програми вступних випробувань визначає приймальна комісія університету.

  2.2.2. Вступні випробування проводяться у вигляді:

 • співбесіди для абітурієнтів, які мають на те право (п. 2.2.4);
 • тестування для абітурієнтів, які мають на те право (п. п. 2.2.5, 2.2.9);
 • тестування-співбесіди для випускників поточного року технікумів, які входять до навчального комплексу на базі університету. Такі випускники повинні мати направлення технікуму на навчання в університеті;
 • письмових екзаменів для всіх категорій абітурієнтів.

  Зміст вступних випробувань у п. 2.1.2.

  2.2.3. Зараховується до університету без вступних випробувань категорія вступників, яка перерахована в п. 2.1.4, 2.1.6.

  2.2.4. За результатами співбесіди до університету зараховуються:

  а) особи, яким законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», в редакції Закону України від 19.12.91, із змінами та доповненнями від 01.07.92 та 06.06.1996 надані такі права;

  б) особи, які вступають до Інституту післядипломної освіти;

  в) іноземці.

  2.2.5. При вступі на місця держзамовлення на всі спеціальності вступники складають два письмових екзамени – з математики та української мови у формі диктанту. Для осіб, які не атестовані з української мови встановлюється іспит з російської мови в формі диктанту. Вступні іспити оцінюються за чотирибальною системою: «п’ять», «чотири», «три», «два». Зарахування до університету проводиться за кількістю балів, що набрали вступники на цих іспитах.

  Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки розглядається апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів перевірки.

  2.2.6. Випускники старшої школи, які нагороджені золотою, срібною медаллю, та випускники вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації та професійних навчально-виховних закладів (на базі основної школи), які отримали дипломи з відзнакою, складають один екзамен з математики, якщо вони мають стаж роботи за обраною спеціальністю не менше одного року. У разі, якщо ними одержана оцінка «п’ять», то вступники звільняються від другого екзамену і зараховуються до університету. В іншому випадку – складають вступний екзамен з української (російської) мови у формі диктанту.

  2.2.7. До результатів вступних екзаменів, при вступі на місця держзамовлення, можуть прирівнюватися результати попередніх екзаменів, які проводилися за участю членів екзаменаційних комісій університету в травні 2003 р., якщо вступники є випускниками підготовчих курсів університету, центрів довузівської підготовки або технічного ліцею при університеті та виявили бажання вступати на всі спеціальності, крім «Облік і аудит», «Менеджмент організацій», «Економічна кібернетика».

  2.2.8. На навчання за кошти фізичних або юридичних осіб приймаються всі категорії абітурієнтів на будь-яку спеціальність за результатами тестування, тестування-співбесіди, або письмових екзаменів (п. 2.1.10), в тому числі екзаменів, які проводилися за участю членів екзаменаційних комісій для випускників підготовчих курсів, центрів довузівської підготовки, технічного ліцею при університеті.

  2.2.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або одержали незадовільну оцінку, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

  3. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ДО УНIВЕРСИТЕТУ

  3.1. Зарахування до університету на денну форму навчання

  3.1.1. Зарахування до університету на денну форму навчання проводиться на конкурсній основі з кожної спеціальності окремо:

 • до 16 липня – на військові спеціальності;
 • до 1 серпня – на місця державного замовлення;
 • до 30 серпня – на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

  3.1.2. Спочатку зараховуються до університету на місця державного замовлення:

 • без вступних випробувань:

  а) учасники міжнародних, призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки;

  б) переможці Всеукраїнської універсіади «Інтелектуал – XXI століття», яким Фонд інтелектуальної співпраці «Україна – XXI століття» буде надавати гранти на навчання та стипендії;

 • за результатами співбесіди:

  а) особи, яким законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», в редакції Закону України від 19.12.91, із змінами та доповненнями від 01.07.92 та 06.06.1996 надані такі права;

  б) переможці Інтернет-олімпіади, яка проводилась університетом у разі вступу на спеціальності, які перераховані у п. 2.1.5.

 • за результатами тестування-співбесіди:

  у відповідності до суми набраних балів за конкурсом випускники поточного року технікумів, які входять до навчального комплексу на базі університету у разі вступу на спеціальності, які перераховані у п. 2.1.7 на виділені місця, згідно рішення приймальної комісії.

 • за результатами попередніх екзаменів:

  випускники підготовчих курсів університету, центрів довузівської підготовки або технічного ліцею при університеті, які набрали не менше 8 балів та рекомендовані рішенням приймальної комісії до зарахування на такі залізничні спеціальності: мости та транспортні тунелі, електротехнічні системи електроспоживання; рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (вагони, локомотиви); організація перевезень і управління на залізничному транспорті; залізничні споруди та колійне господарство. Кількість місць на таке зарахування не перевищує 15 % від державного замовлення на відповідну спеціальність. Інші випускники беруть участь у загальному конкурсі.

  Особи, перераховані в п. 3.1.2, подають до приймальної комісії оригінал документа про середню освіту.

  3.1.3. Зараховуються до університету на місця державного замовлення:

  особи у відповідності до суми набраних балів за результатами тестування по окремому конкурсу, які досягли високих успіхів у навчанні, а саме:

  – призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки, якщо кількість поданих заяв від них перевищує 50% від обсягу державного замовлення на певну спеціальність;

  – випускники старшої школи, нагороджені золотою, срібною медаллю;

  – випускники старшої школи, нагороджені похвальною грамотою «За особливі досягнення в вивченні окремих предметів» з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки;

  – випускники, які отримали диплом з відзнакою у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах після базової загальної середньої освіти;

  – призери III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки та призери III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності учнів випускних курсів професійно-технічних навчальних закладів у разі вступу їх на відповідні спеціальності;

  – професійно орієнтовані особи, які в документі про освіту мають тільки «4» та «5» («7»–«12» – для випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти). Професійно-орієнтованими вважаються особи які закінчили: підготовчі курси при університеті; центри довузівської підготовки; технічний ліцей при університеті; вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації та професійно-технічні навчальні заклади, які підпорядковані Міністерству транспорту України або інші у разі вступу на споріднену спеціальність або мають Цільовий договір з підприємствами Міністерства транспорту України на підготовку спеціаліста з вищою освітою. Кількість місць для зарахування категорії осіб, що беруть участь в окремому конкурсу за результатами тестування не перевищує 50% місць державного замовлення і встановлюється по кожній спеціальності за рішенням приймальної комісії.

  На місця, що залишилися зараховуються за конкурсом інші особи.

 • за результатами екзамену з математики особи, яким надано таке право (п. 2.1.9) і які одержали оцінку «п’ять».

  3.1.4. Зараховуються поза конкурсом у разі одержання позитивних оцінок на вступних випробуваннях як на місця державного замовлення, так і на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб:

 • особи, яким Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», в редакції Закону України від 22.12.95, зі змінами та доповненнями, надане таке право;
 • діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;
 • інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • особи, яким законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (в редакції Закону України від 19.12.91, із змінами та доповненнями від 01.07.92 та 06.06.1996) надані такі права.
 • діти військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

  3.1.5. Відповідно до суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються на перший курс особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості». Особи, які не зараховані за цільовим направленням, беруть участь у конкурсі на загальних засадах.

  3.1.6. Особи, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються за конкурсом на місця державного замовлення у відповідності до кількості набраних балів. У разі рівності конкурсних балів переважне право на зарахування мають особи в такому порядку:

 • особи, яким Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» в редакції від 21.03.91 зі змінами та доповненнями надане таке право;
 • особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
 • постійно проживають у районах, які зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС;
 • мають стаж роботи за обраною спеціальністю;
 • мають договір на підготовку спеціаліста з вищою освітою (направлення від підприємств залізничного транспорту з гарантією працевлаштування);
 • є випускниками підготовчих курсів при університеті, центрів довузівської підготовки, технічного ліцею при університеті та вступають за навчальним комплексом при університеті;
 • є медалістами старшої школи або мають диплом з відзнакою;
 • є учасниками Інтернет-олімпіади, яку проводив університет;
 • особи, які одержали вищий бал на вступному випробуванні з математики.

  3.1.7. Особи, які успішно витримали вступні випробування (п. 2.1.10), зараховуються за конкурсом на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб у відповідності до кількості набраних балів. У разі рівності конкурсних балів переважне право на зарахування мають особи в порядку, перерахованому в п. 3.1.6.

  Зарахування на платне навчання проводиться у три етапи на виділені місця, згідно з рішенням приймальної комісії.

  3.2. Зарахування до університету на заочну форму навчання.

  3.2.1. Зарахування до університету на навчання без відриву від виробництва проводиться на конкурсній основі з кожної спеціальності окремо:

  – не пізніше 10 днів після закінчення вступних випробувань на місця державного замовлення;

  – до 17 вересня на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. В окремих випадках набір вступників на навчання на заочну форму за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб може здійснюватися в терміни, визначені рішенням приймальної комісії.

  3.2.2. Першочергово на конкурсній основі зараховуються особи, які мають стаж роботи за фахом не менше року.

  3.2.3. Зараховуються до університету на місця державного замовлення:

 • без вступних випробувань:

  а) учасники міжнародних, призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки;

  б) переможці Всеукраїнської універсіади «Інтелектуал – XXI століття», яким Фонд інтелектуальної співпраці «Україна – XXI століття» буде надавати гранти на навчання та стипендії;

  в) переможці Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності та Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки.

 • за результатами співбесіди:

  а) особи, яким законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», в редакції Закону України від 19.12.91, із змінами та доповненнями від 01.07.92 та 06.06.1996 надані такі права;

 • випускники вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, які отримали дипломи з відзнакою та працюють за обраною спеціальністю не менше одного року за результатами тестування по окремому конкурсу. Кількість місць для зарахування категорії осіб, що беруть участь в окремому конкурсу за результатами тестування не перевищує 50 % місць державного замовлення і встановлюється по кожній спеціальності за рішенням приймальної комісії. На місця, що залишилися зараховуються за конкурсом інші особи.

 • за результатами екзамену з математики особи, яким надано таке право (п. 2.2.7) і які одержали оцінку «п’ять».

  3.2.4. Зараховуються поза конкурсом у разі одержання позитивних оцінок на вступних випробуваннях особи, перераховані в п. 3.1.4.

  3.2.5. Особи, які успішно витримали вступні екзамени, зараховуються за конкурсом на місця державного замовлення у відповідності до кількості набраних балів. У разі рівності конкурсних балів перевагу під час зарахування мають особи в такому порядку:

 • особи, яким Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» в редакції від 21.03.91 зі змінами та доповненнями надане таке право;
 • особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
 • постійно проживають у районах, які зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС;
 • мають більший стаж роботи за обраною спеціальністю;
 • особи, які одержали вищий бал на вступному випробуванні з математики.

  3.2.7. Особи, які успішно витримали вступні випробування (п. 2.1.10), зараховуються за конкурсом на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб у відповідності до кількості набраних балів. У разі рівності конкурсних балів переважне право на зарахування мають особи в порядку, перерахованому в п. 3.2.5.

  Зарахування на платне навчання проводиться у три етапи на виділені місця, згідно рішення приймальної комісії.

  4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

  4.1. Особи, які уклали договір з гарантією повної компенсації витрат за навчання за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб та рекомендовані до зарахування за результатами вступних випробувань, зараховуються до складу студентів після оплати рахунку за навчання в терміни, визначені приймальною комісією.

  4.2. Особи, які не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів з початку навчального року, відраховуються з університету. На звільнені при цьому місця проводиться додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно склали вступні випробування в університет чи інший навчальний заклад відповідного рівня акредитації.

 • Главная | Новости | Школа-лицей | Абитуриентам | Иностранным студентам | Подготовительные курсы | Паспортно-визовая служба | Олимпиада | Поиск | Координаты | Chinese | English
  Monday, 17 Jun 2019


  Все упомянутые здесь названия и торговые марки являются собственностью их владельцев.
  WebDesign © 2004-2019